خریداران به همراه کتاب زیر ...
دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه، پیر برونل، نسرین خطاط (مترجم)، مهوش قویمی (مترجم) دانیل کوتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1391
61000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پیر برونل، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن 1392
پیر برونل، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 بهمن 1392
پیر برونل، ایوان بلانژه، دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه، افضل وثوقی (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 اردیبهشت 1389
ابراهیم شکورزاده ابراهیم شکورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1388
پیر برونل، ایوان بلانژه، دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه، سیدضیاء الدین دهشیری (مترجم) پیر برونل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 مرداد 1388
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 شهریور 1384
محمدجواد کمالی محمدجواد کمالی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 3 مرداد 1401
Roya Letafati Roya Letafati
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 مرداد 1388
یحیی آذرنوش یحیی آذرنوش
ناشر: شرح - 21 خرداد 1390