خریداران به همراه کتاب زیر ...
منوچهر وکیلیان، علیرضا ذکاوتی قرا گزلو (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور
340000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سودابه قاسم خان، لیلی محمدحسین، خیریه بیگم حائری زاده سودابه قاسم خان
ناشر: نشر نی - 26 آذر 1391
ویلیام هالینگزورث وایت، مسعود اسدی محل چالی (مترجم) ویلیام هالینگزورث وایت
ناشر: آرمان شهر - 30 تیر 1392
محمدامیر شیخ نوری، هوشنگ خسروبیگی (ویراستار)، مینا احمدیان (ویراستار) محمدامیر شیخ نوری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
نفیسه مرصوصی، رحمت الله بهرامی پاوه، گیتی صلاحی اصفهانی (ویراستار) نفیسه مرصوصی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398
علی محمد پشت دار، علی ابوالحسنی (ویراستار) علی محمد پشت دار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 خرداد 1399
راجرمروین سیوری راجرمروین سیوری
ناشر: نشر مرکز - 13 اسفند 1398
عادل مخبری عادل مخبری
ناشر: پوران پژوهش - 29 اسفند 1394
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، سعید طالبی، محسن عیسوی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 مهر 1391
ماری کاراپتیان آلوورد، آنه مک گراث، حسین زارع (مترجم)، سوسن علیزاده فرد (مترجم) ماری کاراپتیان آلوورد
ناشر: ارجمند - 18 اسفند 1400