خریداران به همراه کتاب زیر ...
ای ین بنتلی، آلن الکک، پال مورین، سومک گلین، گراهام اسمیت، مصطفی بهزادفر (مترجم) ای ین بنتلی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1398
3100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فریدون قریب فریدون قریب
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1399
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1402
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1401
جین جیکوبز، حمیدرضا پارسی (مترجم)، آرزو افلاطونی (مترجم) جین جیکوبز
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
لیندا گروت، دیوید وانگ، علیرضا عینی فر (مترجم) لیندا گروت
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت 1401
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مرداد 1394
کوین لینچ، سیدحسین بحرینی (مترجم) کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران - تیر 1393
رابرت هیلن برند، باقر آیت الله زاده شیرازی (مترجم) رابرت هیلن برند
ناشر: روزنه - شهریور 1400
محمدحسین پاپلی یزدی، حسین رجبی سناجردی محمدحسین پاپلی یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392