خریداران به همراه کتاب زیر ...
میربهادرقلی آریانژاد، سیدجعفر سجادی میربهادرقلی آریانژاد
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - فروردین 1385
2300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ریچاردآرنولد جانسون، ویچرن دین دبلیو، حسینعلی نیرومند (مترجم) ریچاردآرنولد جانسون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1400
ارلینگ اندرسن، علی مشکانی (مترجم) ارلینگ اندرسن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1383
ویلیام وی، حسینعلی نیرومند (مترجم) ویلیام وی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - بهمن 1396
جان کانوی، محمدعلی رضوانی (مترجم)، آرش بهرام پور (ویراستار) جان کانوی
ناشر: علمی و فنی - اردیبهشت 1385
علیرضا علی پور، ارشک حمیدی (ویراستار) علیرضا علی پور
ناشر: فاطمی - بهمن 1402
محمدجواد اصغرپور محمدجواد اصغرپور
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1395
مسعود عسگری نیا، محسن صفایی مهر، محمدرضا طاعتی مسعود عسگری نیا
ناشر: امید انقلاب - بهمن 1392
خدیجه نصراللهی، مریم همت (ویراستار) خدیجه نصراللهی
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1392
جمشید بهنام، محمدجعفر پوینده (مترجم) جمشید بهنام
ناشر: ماهی - آذر 1401