خریداران به همراه کتاب زیر ...
ایمن وطنی(تصویرگر) ایمن وطنی(تصویرگر)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1402
320000 ریال 288000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فرانک اش، فاطمه ابطحی (مترجم) فرانک اش
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1396
سرور کتبی، رضا لواسانی (تصویرگر) سرور کتبی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - تیر 1393
محسن حسن پور(تصویرگر)، اسدالله شعبانی(شاعر) محسن حسن پور(تصویرگر)
ناشر: افق - آبان 1402
شاگا هیراتا، گروه ویراستاری نشر برف (مترجم)، سجاد قدیانی(گرافیست) شاگا هیراتا
ناشر: برف - بهمن 1402
شاگا هیراتا، گروه ترجمه نشر برف (مترجم)، سجاد قدیانی(گرافیست) شاگا هیراتا
ناشر: برف - بهمن 1402
مرتضی سهی(تصویرگر)، حسین فتاحی(بازنویسی) مرتضی سهی(تصویرگر)
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
مرتضی سهی(تصویرگر)، حسین فتاحی(بازنویسی) مرتضی سهی(تصویرگر)
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
پائول گالیکو، مجید عمیق (مترجم)، مینو کریم زاده (ویراستار) پائول گالیکو
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - بهمن 1390
برایان وایلداسمیت، آذین بهزادی (مترجم)، مجید عمیق (ویراستار) برایان وایلداسمیت
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - مهر 1399