خریداران به همراه کتاب زیر ...
جورج ریتزر، محسن ثلاثی (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: علمی - 2 مهر 1400
3300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یان کرایب، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: موسسه نشرآگه - 4 بهمن 1400
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
آلوین استانفوردکوهن، علیرضا طیب (مترجم) آلوین استانفوردکوهن
ناشر: قومس - 26 آبان 1398
یان کرایب، عباس مخبر (مترجم)، محمود متحد (ویراستار) یان کرایب
ناشر: آگه - 9 خرداد 1400
حسن مرتضوی (مترجم)، رابرت سولومون (ویراستار) حسن مرتضوی (مترجم)
ناشر: نشر چشمه - 26 شهریور 1399
ماکس وبر، مصطفی عمادزاده (مترجم) ماکس وبر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 آذر 1399
ویلیام لارنس نیومن، حسن دانایی فرد (مترجم) ویلیام لارنس نیومن
ناشر: کتاب مهربان نشر - 16 دی 1399
لوئیس آلفرد کوزر، محسن ثلاثی (مترجم) لوئیس آلفرد کوزر
ناشر: علمی - 17 دی 1400
ویلیام لارنس نیومن، حسن دانایی فرد (مترجم) ویلیام لارنس نیومن
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1395