خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارک گرینبرگ، سلین دمیترویچ، کارل کوشه، ربه کا کرتز، هستی سعادت (مترجم) مارک گرینبرگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1401
430000 ریال 387000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مارک گرینبرگ، سلین دمیترویچ، کارل کوشه، ربه کا کرتز، هستی سعادت (مترجم) مارک گرینبرگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مهر 1401
مارک گرینبرگ، سلین دمیترویچ، کارل کوشه، ربه کا کرتز، هستی سعادت (مترجم) مارک گرینبرگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - شهریور 1401
پیترهمیلتن رنلدز، اکرم حسن (مترجم) پیترهمیلتن رنلدز
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دی 1402
جولیا کوک، عرفانه جوادپور (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، کلسی دوویرد(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1401
جولیا کوک، عرفانه جوادپور (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، آنیتا دوفالا(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1400
اینگرام. مایر، صبا رفیع (مترجم)، جنیفر کندون(تصویرگر) اینگرام. مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مرداد 1401
پنی مکین لای، فراز پندار (مترجم) پنی مکین لای
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مهر 1401
تایری روبرشت تایری روبرشت
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1398
کریستین اشنایدر، فراز پندار (مترجم) کریستین اشنایدر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1401