خریداران به همراه کتاب زیر ...
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
390000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 19 شهریور 1399
خدیجه علی آبادی، داریوش نوروزی (ویراستار) خدیجه علی آبادی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 مهر 1390
مایکل بوهلاندر، اصلی عباسی (مترجم) مایکل بوهلاندر
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - آبان 1394
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 مرداد 1400
مایکل ام. هاردمن، کلیفورد جی. درو، حمید علیزاده (مترجم)، کامران گنجی (مترجم)، مجید یوسفی لویه (مترجم)، فریبا یادگاری (مترجم) مایکل ام. هاردمن
ناشر: دانژه - 29 بهمن 1400
صلاح محمدپور (مترجم)، احمد نظری سینا (مترجم) صلاح محمدپور (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 1 مرداد 1394
عباس کریمی عباس کریمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 خرداد 1401
سیدمهدی شهیدی سیدمهدی شهیدی
ناشر: مجد - 5 آبان 1400
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 26 خرداد 1401