خریداران به همراه کتاب زیر ...
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
390000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فرخنده مفیدی، علی علاقه بند (ویراستار) فرخنده مفیدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 آبان 1399
علیرضا کیامنش علیرضا کیامنش
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 مرداد 1400
خدیجه علی آبادی(گردآورنده) خدیجه علی آبادی(گردآورنده)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 مهر 1399
اکرم حسین زاده، محمداحسان تقی زاده اکرم حسین زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 اسفند 1398
بهرام محسن پور بهرام محسن پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 شهریور 1393
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 19 شهریور 1399
یحیی فیوضات یحیی فیوضات
ناشر: ویرایش - 3 فروردین 1401
مصطفی نیکنامی مصطفی نیکنامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 شهریور 1393