خریداران به همراه کتاب زیر ...
طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار) طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 بهمن 1400
730000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدمهدی الوانی، طاهره فیضی (ویراستار) سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 مهر 1399
ناشر: دانشگاه پیام نور - 16 شهریور 1400
عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده، جواد رضازاده (ویراستار) عبدالکریم مقدم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 مرداد 1400
جان دبلیو کرسول، علیرضا کیامنش (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 9 آبان 1401
علی اصغر پور عزت، میر یعقوب سید رضائی علی اصغر پور عزت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 28 مهر 1401
طاهره فیضی، سیاوش رضایی طاهره فیضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398
استیون پی. رابینز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: صفار - 1 خرداد 1401
حسن خسروی حسن خسروی
ناشر: خرسندی - 21 مهر 1401
احمد صادقی، محمد خدابخشی احمد صادقی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 مهر 1401