خریداران به همراه کتاب زیر ...
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1402
1560000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، مهران فرج اللهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد 1400
عباس بازرگان، زهره سرمد، الهه حجازی عباس بازرگان
ناشر: آگه - 1402
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی - اردیبهشت 1402
حسین زارع، سعید طالبی، محمدحسن صیف حسین زارع
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1401
مریم خضری نژاد، محمود مهرمحمدی، غلامرضا کیانی مریم خضری نژاد
ناشر: سمت - تیر 1402
جواد رضازاده جواد رضازاده
ناشر: ترمه - 1401
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1399
محسن فرمهینی فراهانی محسن فرمهینی فراهانی
ناشر: آییژ - بهمن 1401
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی(گردآورنده) کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی(گردآورنده)
ناشر: سازمان حسابرسی - شهریور 1402