خریداران به همراه کتاب زیر ...
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 دی 1400
1100000 ریال 990000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی زهره سرمد
ناشر: آگه - 24 آذر 1401
زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی زهره سرمد
ناشر: آگه - 24 آذر 1401
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 شهریور 1401
عباس شکاری، محمدرضا سرمدی، عباس محمدی عباس شکاری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 فروردین 1401
جرالد کری، کیانوش زهراکار (مترجم) جرالد کری
ناشر: ویرایش - 12 خرداد 1401
جرالد کری، کیانوش زهراکار (مترجم) جرالد کری
ناشر: ویرایش - 12 خرداد 1401
ایرنه گلدنبرگ، هربرت گلدنبرگ، حمیدرضا حسین شاهی برواتی (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم)، الهام ارجمند (مترجم) ایرنه گلدنبرگ
ناشر: روان - 10 مرداد 1401
ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 13 مهر 1401