خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدرضا کهنسال (ویراستار)، محمد قربانی (تدوین)، سیدصفدر حسینی (تدوین) محمدرضا کهنسال (ویراستار)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مهر 1390
700000 ریال 630000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رونالدآرتور شریمپر، سیاوش دهقانیان (مترجم)، محمد قربانی (مترجم)، فرخ دین قزلی (مترجم)، ناصر شاهنوشی (ویراستار) رونالدآرتور شریمپر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1389
روپرت میلر، سیدابوالقاسم بزرگ نیا (مترجم)، حجت رضایی پژند (مترجم) روپرت میلر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1389
ویلیام وی، حسینعلی نیرومند (مترجم) ویلیام وی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - بهمن 1396
ژان پرویس، پاول سافونو، محمدرضا کهنسال (مترجم)، هادی رفیعی دارانی (مترجم)، محمد قربانی (ویراستار) ژان پرویس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - بهمن 1390
رالف سیمز، علی سیق، محمدعلی ابراهیمی نیک (مترجم)، محمدحسین عباسپور فرد (مترجم)، مهدی خجسته پور (مترجم)، محمدحسین آق خانی (ویراستار) رالف سیمز
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مهر 1390
جی.اس مادالا، این.مو کیم، محمد قربانی (مترجم)، فاطمه حیات غیبی بلداجی (مترجم)، سمانه شاه حسین دستجردی (مترجم) جی.اس مادالا
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - شهریور 1389
محمد قربانی (تدوین)، علی فیروز زارع (تدوین) محمد قربانی (تدوین)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1389
کرافورد، سیاوش دهقانیان (مترجم)، محمد قربانی (مترجم)، فرخ دین قزلی (مترجم)، ناصر شاهنوشی (ویراستار) کرافورد
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - خرداد 1386
کریس میسر، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، علیرضا کوچکی (مترجم) کریس میسر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - شهریور 1388