خریداران به همراه کتاب زیر ...
ژرار ژنت، الله شکر اسداللهی تجرق (مترجم)، بهمن نامورمطلق (زیرنظر) ژرار ژنت
ناشر: سخن - 20 شهریور 1392
150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رولان بارت، تزوتان تودوروف، هوشنگ رهنما (مترجم) رولان بارت
ناشر: هرمس - 27 بهمن 1397
ناشر: خانه کتاب - 10 مهر 1392
رولان بارت، پیام یزدانجو (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1399
چارلز برسلر، مصطفی عابدینی فرد (مترجم)، حسین پاینده (ویراستار) چارلز برسلر
ناشر: نیلوفر - 2 شهریور 1400
ژپ لینت ولت، علی عباسی (مترجم)، نصرت حجازی (مترجم) ژپ لینت ولت
ناشر: علمی و فرهنگی - 25 تیر 1391
دیوید هرمن، حسین صافی پیرلوجه (مترجم) دیوید هرمن
ناشر: نشر نی - خرداد 1395
علی منیری، زهرا مردانی (ویراستار) علی منیری
ناشر: در دانش - 11 آبان 1388
شمس الدین محمد حافظ (شاعر)، بهاء الدین خرمشاهی (به اهتمام)، فانی تبریزی (به اهتمام) شمس الدین محمد حافظ (شاعر)
ناشر: آیدین - مرداد 1397