خریداران به همراه کتاب زیر ...
آرتورامانوئل کریستن سن آرتورامانوئل کریستن سن
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 8 اسفند 1400
2400000 ریال 2160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یوزف ویسهوفر، مرتضی ثاقب فر (مترجم) یوزف ویسهوفر
ناشر: ققنوس - شهریور 1397
رومن گیرشمن، محمد معین (مترجم) رومن گیرشمن
ناشر: نگاه - 22 خرداد 1399
ناشر: ققنوس - 1 آبان 1398
ریچاردنلسون فرای، مسعود رجب نیا (مترجم)، منوچهر امیری (ویراستار) ریچاردنلسون فرای
ناشر: علمی و فرهنگی - 30 آبان 1388
احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی
ناشر: سخن - 1393
رومن گیرشمن، محمد معین (مترجم) رومن گیرشمن
ناشر: معین - 28 بهمن 1388
یرواند آبراهامیان، کاظم فیروزمند (مترجم)، حسن شمس آوری (مترجم)، محسن مدیرشانه چی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - 2 آذر 1400
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 آذر 1398
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 فروردین 1401