خریداران به همراه کتاب زیر ...
چارلزرایت میلز چارلزرایت میلز
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 6 مرداد 1399
450000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ماکس وبر، مصطفی عمادزاده (مترجم) ماکس وبر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 آذر 1399
ریمون آرون، باقر پرهام (مترجم) ریمون آرون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1396
عبدالحسین نیک گهر، ژولین فروند عبدالحسین نیک گهر
ناشر: توتیا - 1383
داویدامیل دورکم، علیمحمد کاردان (مترجم) داویدامیل دورکم
ناشر: دانشگاه تهران - 12 اسفند 1398
لوک وان کامپنهود، ریموند کیوی، عبدالحسین نیک گهر (مترجم) لوک وان کامپنهود
ناشر: توتیا - 8 بهمن 1401
استیو بروس، بهرنگ صدیقی (مترجم) استیو بروس
ناشر: ماهی - 19 اسفند 1398
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 اسفند 1399
دیرک کسلر، کرامت اله راسخ (مترجم) دیرک کسلر
ناشر: آگه - 26 خرداد 1398
جان برناردز، حسین قاضیان (مترجم) جان برناردز
ناشر: نشر نی - 22 بهمن 1400