خریداران به همراه کتاب زیر ...
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، آین ماکس مولر، محمد کافی (مترجم)، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، مجید جامی الاحمدی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - خرداد 1401
1950000 ریال 1657500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، محمد کافی (مترجم)، اسکندر زند (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، فروغ عباسی (مترجم)، مجید مهدوی دامغانی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1392
محمدحسین امیری، محمد کرام الدینی (ویراستار) محمدحسین امیری
ناشر: فاطمی - خرداد 1401
ویلیام ولنیتز، حمیده علمی غروی (مترجم) ویلیام ولنیتز
ناشر: فاطمی - خرداد 1401
رضا شاه نظرنژادخالصی، محمد کرام الدینی (ویراستار) رضا شاه نظرنژادخالصی
ناشر: فاطمی - خرداد 1401
اولوف ال گامبورگ، گرگوری سی. فیلیپس اولوف ال گامبورگ
ناشر: آییژ - خرداد 1394
فیروزه چلبیان فیروزه چلبیان
ناشر: آییژ - فروردین 1400
رابرت هنری، عبدالرضا باقری (مترجم)، علی ایزدی دربندی (مترجم)، محمدعلی ملبوبی (مترجم) رابرت هنری
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - خرداد 1391
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، محمد کافی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد - خرداد 1401
مارک ریدلی، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) مارک ریدلی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - خرداد 1400