خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 1402
7500000 ریال 6750000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
احمدحسین شریفی احمدحسین شریفی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) - آذر 1402
ناشر: دوران - 1402
خولیوخوتا. رامیرس، متیواچ. اولسون، علی اکبر سیف (مترجم) خولیوخوتا. رامیرس
ناشر: دوران - مهر 1402
دیل اچ شانگ، یوسف کریمی (مترجم) دیل اچ شانگ
ناشر: ویرایش - آبان 1402
پل اسپکتور، شهناز محمدی (مترجم)، فریده همتی (ویراستار) پل اسپکتور
ناشر: ارسباران - اردیبهشت 1401
ناشر: سروش - بهمن 1397
کورش فتحی واجارگاه (مترجم) کورش فتحی واجارگاه (مترجم)
ناشر: آییژ - 1397
ناشر: ارسباران - 1402
خولیوخوتا. رامیرس، متیواچ. اولسون، علی اکبر سیف (مترجم) خولیوخوتا. رامیرس
ناشر: دوران - مهر 1402