خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نشر نی - 11 شهریور 1401
1600000 ریال 1520000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمود سریع القلم محمود سریع القلم
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - 17 آبان 1399
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 3 آبان 1400
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1 بهمن 1399
رضا موسی زاده رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 13 شهریور 1401
هرمز داورپناه هرمز داورپناه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 فروردین 1400
احمد ساعی احمد ساعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 مهر 1400
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: نشرقومس - 4 دی 1399
سیدعلیرضا ازغندی سیدعلیرضا ازغندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آذر 1393