خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نشر نی - 11 شهریور 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - 15 آذر 1400
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1398
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 شهریور 1401
ناشر: نشرقومس - 22 دی 1393
احمد ساعی، مهدی عباسی (ویراستار) احمد ساعی
ناشر: قومس - 1394
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 23 فروردین 1402
محمدعلی کاتوزیان، محمدرضا نفیسی (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 24 مهر 1400
احمد نقیب زاده احمد نقیب زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 آبان 1400
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1398