خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - اردیبهشت 1401
داود فیرحی داود فیرحی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سمت - اسفند 1401
احمد ساعی، مهدی عباسی (ویراستار) احمد ساعی
ناشر: قومس - بهمن 1394
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 1402
محمدعلی کاتوزیان، کامبیز عزیزی (مترجم)، محمدرضا نفیسی (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1402
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 1400
احمد نقیب زاده احمد نقیب زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1392
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1399