خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نشر نی - 1 تیر 1400
1600000 ریال 1280000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عبدالرحمن عالم عبدالرحمن عالم
ناشر: نشر نی - 28 شهریور 1401
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - 15 آذر 1400
سیدعبدالعلی قوام، محسن مدیرشانه چی (ویراستار) سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن 1392
ناشر: نشر نی - 29 خرداد 1401
ناشر: نشر نی - 2 خرداد 1401
وینسنت اندرو، حسین بشیریه (مترجم) وینسنت اندرو
ناشر: نشر نی - 25 مرداد 1401
حاتم قادری حاتم قادری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اردیبهشت 1401
ناشر: نگاه معاصر - 3 مرداد 1400
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 15 تیر 1401