خریداران به همراه کتاب زیر ...
میرچا الیاده، میشل زرافا، ژولیا کریستوا، شارل کرنیی، لوک بنوا، ژرژ دورو، رنه نلی، ادگار کنشت، فرانسیس رامیرز میرچا الیاده
ناشر: نشر مرکز - 11 آبان 1393
595000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جلال ستاری (مترجم) جلال ستاری (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1399
جلال ستاری (مترجم) جلال ستاری (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - 15 دی 1392
جلال ستاری (مترجم) جلال ستاری (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - 22 شهریور 1388
جلال ستاری (مترجم) جلال ستاری (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - اسفند 1394
میرچا الیاده، جلال ستاری (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: توس - 19 فروردین 1393
بابک پرتو بابک پرتو
ناشر: کتابدار - 15 شهریور 1393