خریداران به همراه کتاب زیر ...
جلال الدین کزازی جلال الدین کزازی
ناشر: نشر مرکز - 17 فروردین 1394
620000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جلال الدین کزازی جلال الدین کزازی
ناشر: نشر مرکز - 1393
جلال الدین کزازی جلال الدین کزازی
ناشر: نشر مرکز، نشر مرکز، کتاب ماد - 11 آذر 1392
رولان بارت، پیام یزدانجو (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1399
احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی
ناشر: سخن - 1393
چارلز چدویک چارلز چدویک
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1395
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 22 مهر 1399
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1393
ناشر: نشر نی - 7 مرداد 1401
تقی وحیدیان تقی وحیدیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 شهریور 1401