خریداران به همراه کتاب زیر ...
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: رشد - 13 مهر 1401
800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
عبدالله شفیع آبادی، غلامرضا ناصری عبدالله شفیع آبادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 10 آذر 1401
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: رشد - 19 شهریور 1401
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 22 فروردین 1401
ابوالفضل کرمی ابوالفضل کرمی
ناشر: روان سنجی - 19 مهر 1401
ریچارد شارف، مهرداد فیروزبخت (مترجم) ریچارد شارف
ناشر: رسا - 18 آذر 1402
لوئیس شیلینگ، سیده خدیجه آرین (مترجم) لوئیس شیلینگ
ناشر: اطلاعات - 22 آذر 1391
سیداحمد احمدی سیداحمد احمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 مهر 1391
ناشر: ویرایش - 21 شهریور 1401
ناشر: ساوالان - 8 بهمن 1401