خریداران به همراه کتاب زیر ...
آلبرت الیس، رخشنده عظیم (مترجم)، پیرایه کلهر (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 19 فروردین 1393
137000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: چابک اندیش - دی 1395
آلبرت الیس، مهرویه هاشمی نژاد (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: چابک اندیش - مرداد 1397
آلبرت الیس، حمید شمسی پور (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 26 مرداد 1400
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 16 اسفند 1393
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 22 مهر 1400
آلبرت الیس، تد کرافورد آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 1 اردیبهشت 1394
ناشر: چابک اندیش - آبان 1397
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 8 دی 1398
آلبرت الیس، نوشین ریشهری (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - 1 اردیبهشت 1394