خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد بهشتی (زیرنظر)، مهرداد قیومی بیدهندی (زیرنظر) محمد بهشتی (زیرنظر)
ناشر: فرهنگستان هنر - آبان 1389
550000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رابرت هیلن برند، باقر آیت الله زاده شیرازی (مترجم) رابرت هیلن برند
ناشر: روزنه - شهریور 1400
داود شکوهی نیا (مترجم)، یعقوب نماینده (مترجم) داود شکوهی نیا (مترجم)
ناشر: اشراقی، صفار - اسفند 1392
سیدمحسن حبیبی، آیدا ایزدپناه جهرمی، مژگان ملکوتی، زهرا اهری، مانلی افشنگ، مهفام کوشش، ندا ایزدی سیدمحسن حبیبی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
مهدی گلچین عارفی (ویراستار)، مهرداد قیومی بیدهندی (به اهتمام) مهدی گلچین عارفی (ویراستار)
ناشر: روزنه - آبان 1394
جعفر افندی، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم)، هاوئرد کرین (مترجم) جعفر افندی
ناشر: فرهنگستان هنر - بهمن 1389
حسن بلخاری قهی حسن بلخاری قهی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1401
آیدین جوانی دیزجی، محمود گلابچی آیدین جوانی دیزجی
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1401
ایوان مارگولیوس، محمود گلابچی (مترجم) ایوان مارگولیوس
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1396
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1393