خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: مهاجر - آبان 1397
200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رویا نبی زاده (مترجم)، مه رو فرمند (مترجم)، پاتریشیا کویین(گردآورنده)، جودیت.ام اشترن(گردآورنده) رویا نبی زاده (مترجم)
ناشر: روان - 1399
جین گریوز، تراویس برادبری، مهدی گنجی (مترجم) جین گریوز
ناشر: ساوالان - اسفند 1401
ژان پیاژه، باربل اینهلدر، زینت توفیق (مترجم) ژان پیاژه
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1401
کلر کولبروک، رضا سیروان (مترجم) کلر کولبروک
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1401
جان گاتمن، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، داوود عرب قهستانی (ویراستار)، دانیل کلمن(مقدمه) جان گاتمن
ناشر: رشد - 1399
کلی دانهام، شاهین برادران (مترجم) کلی دانهام
ناشر: ابوعطا - اسفند 1394
کنث گینزبورگ، محمدعلی مظاهری تهرانی (مترجم)، فرهاد رادفر (مترجم)، امیرحمزه میری (مترجم)، اسماعیل خوش نظر (مترجم) کنث گینزبورگ
ناشر: ارجمند - فروردین 1400
لین نامکا، مژگان قاجاریه (مترجم) لین نامکا
ناشر: ساوالان - آذر 1401
راس هریس، علی صاحبی (مترجم)، مهدی اسکندری (مترجم)، نرگس مساوات (ویراستار)، الهام اثنی عشری (ویراستار) راس هریس
ناشر: سایه سخن - 1402