خریداران به همراه کتاب زیر ...
آندرو سالوی، مجید عمیق (مترجم) آندرو سالوی
ناشر: مهاجر - شهریور 1395
150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آندرو سالوی، مجید عمیق (مترجم) آندرو سالوی
ناشر: مهاجر - شهریور 1395
پاتریک مور پاتریک مور
ناشر: معین - اردیبهشت 1397
ر.ک. پاتریا، امیرعلی مسعودی (مترجم) ر.ک. پاتریا
ناشر: کوهسار، دانشگاه الزهرا - بهمن 1394
رامامورتی شنکار، حسین صالحی (مترجم) رامامورتی شنکار
ناشر: دانش نگار - 27 اسفند 1397
استیون اسکات گابسر، مهدی مرادی سیرچی (مترجم) استیون اسکات گابسر
ناشر: ابجد - اردیبهشت 1397
اسکندر احمدی پویا اسکندر احمدی پویا
ناشر: دانش نگار - 1 اسفند 1389
هیزل ریچاردسون، کیان فروزش (مترجم)، اسکولار اندرسن (تصویرگر) هیزل ریچاردسون
ناشر: دایره - 5 خرداد 1388
رزا لیندمیست، مجید عمیق (مترجم) رزا لیندمیست
ناشر: مهاجر - شهریور 1395