خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان پیلجر، مهرناز شهابی (مترجم)، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم) جان پیلجر
ناشر: اختران - تیر 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان پرکینز، محمود نبوی (مترجم)، خلیل شهابی (مترجم) جان پرکینز
ناشر: اختران - آبان 1402
نائومی کلاین، میرمحمود نبوی (مترجم)، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم) نائومی کلاین
ناشر: اختران - فروردین 1402
جان پیلجر، محمود نبوی (مترجم)، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم) جان پیلجر
ناشر: اختران - آذر 1400
ریچارد اسکیس، ندا رضایی (مترجم) ریچارد اسکیس
ناشر: آشیان - اردیبهشت 1389
پیتر کالورت، حمید قانعی (مترجم) پیتر کالورت
ناشر: آشیان - آذر 1402
پل تگرت، حسن مرتضوی (مترجم) پل تگرت
ناشر: آشیان - تیر 1402
احمد اشرف، علی بنوعزیزی، سهیلا ترابی فارسانی (مترجم) احمد اشرف
ناشر: نیلوفر - 1393
رابرت هایل برونر، احمد شهسا (مترجم) رابرت هایل برونر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - بهمن 1401
پیوترایوانوویچ نیکیتین، ناصر زرافشان (مترجم) پیوترایوانوویچ نیکیتین
ناشر: آگاه - دی 1402