خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آلن راندولف، کنت اچ. بلانچارد آلن راندولف
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
جان ماکس ول، معین خانلری (مترجم) جان ماکس ول
ناشر: ابوعطا - 27 اردیبهشت 1399
جیمز هیگینز، محمود احمدپور داریانی (مترجم) جیمز هیگینز
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 20 آذر 1398
ناشر: پل، خلاق - 10 تیر 1399
کنت اچ. بلانچارد، شلدون باولز کنت اچ. بلانچارد
ناشر: ابوعطا - 18 آذر 1399
کنت اچ. بلانچارد، سارا بندرومی (مترجم) کنت اچ. بلانچارد
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
جان سی. ماکسول، ربابه امیری (مترجم) جان سی. ماکسول
ناشر: ابوعطا - اردیبهشت 1397
جان سی. ماکسول جان سی. ماکسول
ناشر: ابوعطا - شهریور 1394
جک ولش، سوزی ولش، معین خانلری (مترجم) جک ولش
ناشر: سپید - 19 فروردین 1388