خریداران به همراه کتاب زیر ...
حامد روشن چشم، محمدرضا حاتمی حامد روشن چشم
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 آبان 1398
330000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدمحمد موسوی، محمدرضا حاتمی (ویراستار) سیدمحمد موسوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 آبان 1398
حمیرا مشیرزاده حمیرا مشیرزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 دی 1401
ویلیام هالینگزورث وایت، مسعود اسدی محل چالی (مترجم) ویلیام هالینگزورث وایت
ناشر: آرمان شهر - 30 تیر 1392
ارسلان ثابت سعیدی ارسلان ثابت سعیدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 دی 1391
محمدرحیم عیوضی محمدرحیم عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 آبان 1398
حسن عماری، مرتضی قلیچ، زینب معصومی زاده (ویراستار) حسن عماری
ناشر: تیسا - 13 آذر 1392
سیدمحمد هاشمی سیدمحمد هاشمی
ناشر: میزان - 28 فروردین 1401
اصغر ابوالحسنی، هادی غفاری اصغر ابوالحسنی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 اسفند 1398