خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین محمدی، فرشاد رضوان (ویراستار) حسین محمدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مرداد 1400
1300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مری بویس، عسکر بهرامی (مترجم) مری بویس
ناشر: ققنوس - اسفند 1402
احمد پوراحمد احمد پوراحمد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1401
ناشر: قومس - آذر 1396
سیدرحیم مشیری، بیژن رحمانی سیدرحیم مشیری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1389
پیتر هاگت، شاپور گودرزی نژاد (مترجم) پیتر هاگت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
پیتر هاگت، شاپور گودرزی نژاد (مترجم) پیتر هاگت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1392
جان اف. لونسبری، فرانک تی. آلدریچ، بهلول علیجانی (مترجم) جان اف. لونسبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1391
علی اصغر نظری علی اصغر نظری
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1402
حسین شکویی، سیدرحیم مشیری (ویراستار) حسین شکویی
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن 1386