خریداران به همراه کتاب زیر ...
نیکول، حسین ارزانی (مترجم)، کمال الدین ناصری (مترجم) نیکول
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1386
43000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هادی کریمی هادی کریمی
ناشر: دانشگاه تهران - تیر 1391
اسدالله تیموری یانسری، صادق کریم زاده، هادی حسین آبادی اسدالله تیموری یانسری
ناشر: پرتو واقعه - بهمن 1388
محمدرضا صادقی منش، مهدی معمری محمدرضا صادقی منش
ناشر: دیباگران تهران - اسفند 1387
محمدعلی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، فاطمه جهانگیری (ویراستار) محمدعلی زارع چاهوکی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - تیر 1394
پرویز کردوانی پرویز کردوانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1395
محمدرضا اردکانی محمدرضا اردکانی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1401
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد 1387
حسین آذرنیوند، محمدعلی زارع چاهوکی حسین آذرنیوند
ناشر: دانشگاه تهران - تیر 1400
فرانک باری گلداسمیت، حسین ارزانی (مترجم)، احسان شهریاری (مترجم) فرانک باری گلداسمیت
ناشر: دانشگاه تهران - مهر 1390