خریداران به همراه کتاب زیر ...
ارل رابینگن، مارتین واینبرگ، رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم) ارل رابینگن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
تیم دیلینی، بهرنگ صدیقی (مترجم) تیم دیلینی
ناشر: نشر نی - 1399
برنهارد شفرس، کرامت الله راسخ (مترجم) برنهارد شفرس
ناشر: نشر نی - شهریور 1400
محمدسعید ذکایی، محمد نبوی (ویراستار) محمدسعید ذکایی
ناشر: آگه - مهر 1401
فریده ممتاز فریده ممتاز
ناشر: شرکت سهامی انتشار - آذر 1394
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - تیر 1402
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - اردیبهشت 1401
موسی عنبری، ندا طاهری (ویراستار) موسی عنبری
ناشر: سمت - بهمن 1401
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
دیوید دواس، هوشنگ نایبی (مترجم) دیوید دواس
ناشر: آگه - مهر 1400