خریداران به همراه کتاب زیر ...
نعمت الله موسی پور، محمود سعیدی رضوانی (ویراستار) نعمت الله موسی پور
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - آبان 1395
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 اردیبهشت 1399
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 17 اردیبهشت 1401
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 11 بهمن 1400
انجمن برنامه ریزی درسی ایران (به اهتمام) انجمن برنامه ریزی درسی ایران (به اهتمام)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 3 اسفند 1388
عباس بازرگان هرندی عباس بازرگان هرندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آبان 1400
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 4 شهریور 1399
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
دیوید کار، فنستر ماخر، هاشم فردانش (مترجم) دیوید کار
ناشر: کویر - 1 آذر 1400