خریداران به همراه کتاب زیر ...
کنت کرین، محمدابراهیم ابوکاظمی (مترجم) کنت کرین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1395
250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کنت کرین، دکتر ناصر میرفخرایی (مترجم)، دکتر مجید مدرس (مترجم)، محمد ابراهیم ابوکاظمی (ویراستار) کنت کرین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 16 آبان 1388
والترارنست مایرهوف والترارنست مایرهوف
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1394
رابرت رسنیک، جعفر گودرزی (مترجم) رابرت رسنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
ورنر هایزنبرگ ورنر هایزنبرگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 28 اسفند 1397
ولفگانگ ریندلر، رضا منصوری (مترجم)، حسین معصومی همدانی (مترجم) ولفگانگ ریندلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 12 بهمن 1390
کنت کرین، منیژه رهبر (مترجم) کنت کرین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 23 اردیبهشت 1399
سل ویدر، جعفر گودرزی (مترجم) سل ویدر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 16 آبان 1388
پرویز شهریاری پرویز شهریاری
ناشر: مهاجر - 1381
ر.ک. پاتریا، امیرعلی مسعودی (مترجم) ر.ک. پاتریا
ناشر: کوهسار، دانشگاه الزهرا - بهمن 1394