خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن 1394
650000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فریدون غضبان فریدون غضبان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402
فیلیپ کری، فریدریک واین، جمشید حسن زاده (مترجم)، سروش مدبری (مترجم) فیلیپ کری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1395
حسین معماریان حسین معماریان
ناشر: دانشگاه تهران - شهریور 1392
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - خرداد 1388
محمدحسین قبادی، علی ارومیه ای (ویراستار)، محمد غفوری (ویراستار)، یوسف آرام (ویراستار) محمدحسین قبادی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - بهمن 1390
ادوارد تاربوک، فردریک لوتگنس، رسول اخروی (مترجم) ادوارد تاربوک
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - بهمن 1400
ناشر: معین - مرداد 1399
خسرو خسروتهرانی خسرو خسروتهرانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1395
فریدون غضبان فریدون غضبان
ناشر: دانشگاه تهران - تیر 1391