خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 17 شهریور 1400
150000 ریال 120000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 9 دی 1400
ناشر: آدینه - 1 تیر 1401
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400