خریداران به همراه کتاب زیر ...
گرانت کاردون، احمد کلاته (مترجم)، حسین یاغچی (ویراستار) گرانت کاردون
ناشر: نگاه نوین - اسفند 1400
750000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کنت لاودن، کارول گرسیو تراور، حمیدرضا ارباب (مترجم) کنت لاودن
ناشر: نشر نی - آبان 1399
رام چاران، پیترفردیناند دروکر، محمدابراهیم محجوب (مترجم) رام چاران
ناشر: نشر نی - اسفند 1400
مایکل دل، محمدحسن گلستانه (مترجم)، حسین یاغچی (ویراستار) مایکل دل
ناشر: نگاه نوین - شهریور 1401
مایکل ای جربر، سعید روینده (مترجم)، حسین یاغچی (ویراستار) مایکل ای جربر
ناشر: نگاه نوین - آبان 1402
یانگمی مون، محمدمهدی روحانی (مترجم)، حسین یاغچی (ویراستار) یانگمی مون
ناشر: نگاه نوین - اسفند 1400
کوین هرینگتن، دانیل پریستلی، سعید روینده (مترجم)، حسین یاغچی (ویراستار) کوین هرینگتن
ناشر: نگاه نوین - دی 1400
جمال موتاب، حسین یاغچی (ویراستار) جمال موتاب
ناشر: نگاه نوین - اسفند 1400
گای کاواساکی، محمدحسن گلستانه (مترجم)، حسین یاغچی (ویراستار) گای کاواساکی
ناشر: نگاه نوین - آبان 1402
لاله احمدپوری، حسین یاغچی (ویراستار) لاله احمدپوری
ناشر: نگاه نوین - بهمن 1400