خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - آذر 1400
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
آلن پی آدامسون، آتنا مقدم (مترجم) آلن پی آدامسون
ناشر: سیته - مرداد 1399
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401