خریداران به همراه کتاب زیر ...
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 23 خرداد 1400
رابرت بکال، محمد زینی (مترجم) رابرت بکال
ناشر: آدینه - اسفند 1394
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
رابرت سی ماینر، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) رابرت سی ماینر
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 24 فروردین 1401
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1401