خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 4 آبان 1400
ناشر: آدینه - 23 مهر 1401
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 5 دی 1399
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 18 اردیبهشت 1400
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1401
حسین الوندی، حسین دانش فر (ویراستار) حسین الوندی
ناشر: مدرسه - 6 آذر 1391