خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1401
400000 ریال 360000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نوآج گلدستاین، استیو مارتین، رابرت چیالدینی، فاطمه باقریان (مترجم)، مریم تاجمیر ریاحی (مترجم) نوآج گلدستاین
ناشر: کتاب ارجمند - 18 مرداد 1400
رابرت بی. چالدینی، روح الله حمیدی مطلق (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 2 بهمن 1401
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 4 آبان 1400
رابرت بی. چالدینی، روح الله حمیدی مطلق (مترجم) رابرت بی. چالدینی
ناشر: رسا - 2 بهمن 1401
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 22 خرداد 1401
رابرت گرین، محمدرضا آل یاسین (مترجم) رابرت گرین
ناشر: هامون - 10 آبان 1400
جیم رندل، مریم منتظر (مترجم) جیم رندل
ناشر: پردیس آباریس - 23 شهریور 1401
ابوالفضل شرافت، فرحناز کریمی ابوالفضل شرافت
ناشر: آدینه - 13 اسفند 1400
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399