خریداران به همراه کتاب زیر ...
استیون کی. رید، اصغر فروع الدین عدل (مترجم) استیون کی. رید
ناشر: روان - 1398
2500000 ریال 2250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ارسطو، رضا مشایخی (مترجم)، فرید مرادی (ویراستار) ارسطو
ناشر: نگاه - مرداد 1402
محمدکریم خداپناهی محمدکریم خداپناهی
ناشر: سمت - بهمن 1401
چارلز.کی اگدن، محمود فضیلت (مترجم)، مریم نویدی (مترجم) چارلز.کی اگدن
ناشر: زوار - شهریور 1392
منصور بیرامی، مریم حدادفرید منصور بیرامی
ناشر: کوثر قلم - اسفند 1387
بنسون میتس بنسون میتس
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - آبان 1396
مایکل دبلیو. آیزنک، مارتین تی. کین، حسین زارع (مترجم) مایکل دبلیو. آیزنک
ناشر: آییژ - بهمن 1401
لطف الله نبوی لطف الله نبوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
دیلن اونز، نورالدین رحمانیان (مترجم) دیلن اونز
ناشر: پردیس دانش - بهمن 1393
محمود ایروانی، محمدکریم خداپناهی محمود ایروانی
ناشر: سمت - 1402