خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نشر آموخته - شهریور 1401
480000 ریال 432000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ست گودین، علیرضا خاکساران (مترجم) ست گودین
ناشر: نشر آموخته - بهمن 1401
ست گودین، امیر انصاری (مترجم)، امیرحسین حیدری (ویراستار) ست گودین
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1401
ست گودین، امیر انصاری (مترجم) ست گودین
ناشر: نشر آموخته - شهریور 1399
میکل دی. ماجین، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) میکل دی. ماجین
ناشر: آدینه - خرداد 1388
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
جان سی. ماکسول، مهدی قراچه داغی (مترجم)، سمیرا نجدسمیعی (ویراستار) جان سی. ماکسول
ناشر: پیکان - آذر 1400
مت والاورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) مت والاورت
ناشر: آدینه - اسفند 1399
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
ژولی ژئو، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) ژولی ژئو
ناشر: آدینه - آبان 1401