خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 21 تیر 1396
680000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آر.دبلیو زاپ، پیتر اسمیت، اکبر شیرخورشیدیان (مترجم) آر.دبلیو زاپ
ناشر: طراح - 10 فروردین 1397
ناشر: کانون پژوهش - 8 شهریور 1393
دانیل دبلیو هارت، مرتضی سقائیان نژاد (مترجم) دانیل دبلیو هارت
ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان - مرداد 1394
حمیدرضا رضاعلیخانی حمیدرضا رضاعلیخانی
ناشر: نیاز دانش - 2 اسفند 1397
حمیدرضا رضاعلیخانی حمیدرضا رضاعلیخانی
ناشر: نیاز دانش - 27 اسفند 1397
حمیدرضا رضاعلیخانی حمیدرضا رضاعلیخانی
ناشر: نیاز دانش - 12 آبان 1398
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 مرداد 1401
محمدصالح تواضعی محمدصالح تواضعی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 4 خرداد 1396
دیوید آر. شرکلیف دیوید آر. شرکلیف
ناشر: سبزان - خرداد 1394