خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
براجاام. داس، اردشیر اطیابی (مترجم)، انسیه مستغنی یزدی (ویراستار) براجاام. داس
ناشر: کتاب دانشگاهی - 8 شهریور 1390
سیامک ابراهیم زاده حسن آبادی سیامک ابراهیم زاده حسن آبادی
ناشر: سیمای دانش - 8 مهر 1395
امیر سرمدنهری امیر سرمدنهری
ناشر: سیمای دانش، آذر - 29 آبان 1398
امین نوروزی امین نوروزی
ناشر: کتاب آوا - مرداد 1397
محمد دیدبان محمد دیدبان
ناشر: الیاس - 5 اردیبهشت 1391
علی محمدپور، مهدی علیرضایی، یحیی رضایت علی محمدپور
ناشر: به آوران - 10 اردیبهشت 1390
احمدرضا رسولی، ج. آر. واترز، سرور سجادی (ویراستار) احمدرضا رسولی
ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند - 1393
محمدرضا اخوان لیل آبادی، شاپور طاحونی محمدرضا اخوان لیل آبادی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 21 دی 1401
ریاض رضوان، اسماعیل نظرمحمدی ریاض رضوان
ناشر: دانش پرور - 30 فروردین 1391