خریداران به همراه کتاب زیر ...
ادوارد دوبونو ادوارد دوبونو
ناشر: پژواک - 11 تیر 1399
470000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ادوارد دوبونو، احمد نویدی (مترجم)، محمود شیخان (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: پیک بهار - 1389
ادوارد دوبونو، ملک دخت قاسمی نیک منش (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: اختران، آمه - 1394
ادوارد دوبونو، آذین ایزدی فر (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: پیک بهار - 1395
ادوارد دوبونو ادوارد دوبونو
ناشر: اختران - 13 مرداد 1399
ادوارد دوبونو، بدری نیک فطرت (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: خاتون - 13 اردیبهشت 1385
ناشر: پیک بهار - 12 اردیبهشت 1389
ادوارد دوبونو، مرجان فرجی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: جوانه رشد - 1392
ادوارد دوبونو، حسن قاسم زاده (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: دنیای نو - 19 تیر 1392
ادوارد دوبونو، مزدا صدری افشار (مترجم)، نسترن حکمی (ویراستار) ادوارد دوبونو
ناشر: کتاب آمه - 1390