خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دیدار - 1402
ناشر: دوران - آبان 1402
ناشر: میزان - 1401
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 1401
رضا طهماسبی رضا طهماسبی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند 1401
اتاق بازرگانی بین المللی، سید حمیدرضا اشرف زاده اتاق بازرگانی بین المللی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - آبان 1400
دفتر مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده) دفتر مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده)
ناشر: توسعه ایران - مهر 1402